Otwarty konkurs ofert dla NGO

Wójt Gminy Powidz  ogłasza  otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego z obszaru w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi:

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu do realizacji zadania publicznego Gminy Powidz w roku 2023 z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.

Rodzaj zadań – organizacja ogólnodostępnych zajęć oraz imprez promujących zdrowy styl życia bez używek, organizacja warsztatów pomagających kształtować odpowiedzialne postawy.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań objętych konkursem w budżecie Gminy Powidz na 2023 r. : 27 660,00 zł 1.3. Limit kwot dla jednego projektu:  20 000,00 zł 1.4.

Cel zadania: promowanie zdrowego stylu życia wolnego od używek, kształtowanie odpowiedzialnych postaw, rozwijanie zainteresowań.

Rezultaty obligatoryjne realizacji zadania i wymagany poziom osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa):

-organizacja co najmniej 1 spotkania  warsztatowego  dot. kształtowania odpowiedzialnych postaw (spotkań z autorytetami, ciekawymi osobami)

-przeprowadzenie cyklu regularnych zajęć służących pożytecznemu spędzeniu czasu w sposób wolny od używek, umożliwiający rozwijanie zainteresowań,

Sposób monitorowania rezultatów / źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika: Oświadczenia oferenta zawierające harmonogram realizacji przedsięwzięcia, ; ilość zorganizowanych wydarzeń; ilość uczestników oraz osoby odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia.

Warunki szczegółowe:  Przy realizacji zadania Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Okres realizacji: 1.04.2023 r. – 15.11.2023 r.

Oferta konkursowa powinna być złożona kompletna i sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Zasad stanowiących załącznik do Zarządzenia 308/22 Wójta Gminy Powidz z dnia 22 grudnia 2022 w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Powidz  na realizację zadań własnych gminy w 2023 r. w ramach art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy). Oferta powinna być złożona i sporządzona wyłącznie w formie papierowej w Urzędzie Gminy Powidz  ul 29 Grudnia 24 62-430 Powidz w terminie: 21.04.2023r. r. do g 14:00 do Urzędu Gminy Powidz ul. 29 Grudnia 24 6-430 Powidz. W przypadku wysłania oferty pocztą lub kurierem o terminie decyduje data wpływu do Urzędu.

Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dofinansowania.

 

OGŁOSZENIE Nr 3 O KONKURSIE OFERT NA DOTACJE w 2023 r.

Zarządzenie w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 2023- doc

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO -2023

Zasady przyznawania dotacji 2023

Dodaj komentarz

Skip to content