Ogłoszenie konkursu Działaj Lokalnie 2023

Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” jako Ośrodek Działaj Lokalnie ogłasza nabór wniosków do tegorocznej edycji konkursu Działaj Lokalnie, który rozpoczyna się 01 kwietnia 2023 r. i potrwa do 02 maja 2023 r.

W konkursie „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego oraz służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

Termin naboru wniosków:  od 01 kwietnia 2023 r. do  02 maja 2023 r., do godziny 23:59.

Sposób składania wniosków: wnioski można składać WYŁĄCZNIE ZA POMOCĄ GENERATORA SPOŁECZNEGO, który jest dostępny na https://generatorspoleczny.pl/

Gminy objęte konkursem: Zagórów, Orchowo, Powidz, Strzałkowo, Słupca, Lądek, m. Słupca, Witkowo, Ostrowite

Łączna pula przeznaczona na granty: 42 000 zł

Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu: 6 000 zł

Okres realizacji projektu: od czerwca do 31 grudnia 2023 r.

Czas trwania projektu: min. 3 miesiące – max. 6 miesięcy

Wnioskodawcy:

  1. organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną np. fundacje, stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe, organizacje społeczno-zawodowe rolników, koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
  2. grup nieformalnych (w tym stowarzyszeń zwykłych niezarejestrowanych, oddziałów terenowych organizacji nieposiadających osobowości prawnej), w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej. Instytucje te muszą posiadać osobowość prawną lub dysponować stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań, podpisanie umowy oraz rozliczenie projektu.
  3. zarejestrowane w ewidencji prowadzonej przez starostę stowarzyszenia zwykłe
  4. oddziały terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną
  5. grupy nieformalne występujące z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL.

Więcej informacji o konkursie na stronie: http://unianadwarcianska.pl/o/

 

Plakat ogłoszenie DL 2023informacja

Dodaj komentarz

Skip to content