Relacja z XLVII sesji Rady Gminy Powidz

Na sesji podjęto następujące uchwały:

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupeckiemu – zdecydowano o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Słupeckiemu w 2023 roku w postaci dotacji celowej w wysokości 3 446 607,65 zł  na dofinansowanie zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3040P na odcinku Powidz-Ostrowo. Wsparcie dotyczy realizacji odcinka Powidz (od rynku) – Przybrodzin (do zjazdu na ,,plażę wojskową”, w związku z uzyskanym przez Powiat Słupecki wsparciem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (kwota ponad 8 mln zł). Należy zaznaczyć, że jest pilna potrzeba realizacji tej drogowej inwestycji, bowiem obecny stan drogi powiatowej 3040P jest bardzo zły i stanowi zagrożenie dla zarówno dla ruchu pojazdów, jak i pieszych. Przebudowa drogi uwzględni również potrzeby dokończenia budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej, co wielokrotnie już zgłaszane było przez użytkowników drogi. Podjęcie decyzji umożliwi ogłoszenie przetargu przez Powiat Słupecki na to zadanie.

zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz;

– zmieniającą uchwałę budżetową Gminy Powidz na 2023 rok – do budżetu wprowadzono m.in. środki na realizację zdania pn. Life After Coal PI – Wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040. Zadanie ma być realizowane w latach 2023 – 2030. Są to środki zarówno Unii Europejskiej, jak i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 5%  stanowi wkład własny Gminy. Celem projektu jest poprawa sytuacji klimatycznej na danym terenie. Istotą będzie stworzenie baz budynków z potrzebami termomodernizacyjnymi oraz zatrudnienie przez Gminę doradcy klimatycznego, który będzie pomagał przygotować mieszkańcom wnioski i zdobyć środki na niezbędne działania związane z wymianą źródeł ciepła czy poprawą efektywności energetycznej. Doradca sporządzi uproszczone charakterystyki energetyczne budynków.  W budżecie ujęto też nadwyżki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego o zmianę rodzaju miejscowości – postanawiano wystąpić do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego z wnioskiem o:

1) zmianę rodzaju miejscowości Ługi stanowiącej część wsi Powidz, na Ługi –  wieś;

2) zmianę rodzaju miejscowości Powidz-Osiedle stanowiącej część wsi Powidz, na Powidz-Osiedle – wieś;

3) zmianę rodzaju miejscowości Dolina stanowiącej część wsi Powidz, na Osiedle Dolina – osiedle wsi Powidz.

Przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów zakazują prowadzenia numeracji porządkowej dotyczącej części miejscowości, a miejscowości Powidz-Osiedle, Ługi i Dolina zgodnie z „Wykazem urzędowych nazw miejscowości i ich części” (ogłoszonym w drodze obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2019 r.) zostały ustalone rodzajowo, jako „część wsi Powidz”. W związku Główny Urząd Geodezji i Kartografii zwrócił się do Wójta Gminy z prośbą o uregulowanie przedmiotowej sprawy.

W przypadku wniosku dotyczącego zmiany urzędowego rodzaju miejscowości zamieszkanej, rada gminy jest obowiązana uprzednio przeprowadzić w tej sprawie konsultacje społeczne z mieszkańcami tej miejscowości, w trybie, o którym mowa w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, co zostało wykonane w dniach od 13 do 15 marca 2023 r. Konsultacje zostały przeprowadzone w formie zebrań wiejskich. Mieszkańcy Ługów, Powidza oraz Powidza – Osiedle jednogłośnie opowiedzieli się za zmianą rodzaju miejscowości.

Zgodnie z wymaganiami ww. ustawy do wniosku kierowanego do ministra właściwego do spraw administracji publicznej przedkłada się opinię starosty powiatu, na którego terenie jest położona miejscowość lub obiekt fizjograficzny, jako właściwego w sprawach geodezji i gospodarki gruntami. Starosta Powiatu Słupeckiego w piśmie z dnia 7 marca 2023 r. pozytywnie ocenił proponowaną zmianę.

Zmiana rodzaju miejscowości, nie wpłynie na zmianę dotychczasowej numeracji porządkowej nieruchomości,  nie wywoła skutków finansowych po stronie gminy i mieszkańców. Mieszkańcy wyżej wymienionych miejscowości nie będą musieli wymieniać dokumentów. Zmiany, po ich pozytywnym zaopiniowaniu, wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Powidz na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji – zgodnie z obowiązującym w Polsce modelem programowania oraz zarządzania rozwojem, dokumentem będącym podstawą prowadzenia polityki rozwoju na poziomie lokalnym jest strategia rozwoju gminy. Aktualnie obowiązującym dokumentem, który wyznacza główne długoterminowe cele i kierunki rozwoju Gminy Powidz jest „Strategia Rozwoju Gminy Powidz na lata 2017-2027”, przyjęta przez Radę uchwałą Nr XLI/247/17 Rady Gminy Powidz z dnia 21 grudnia 2017 roku. Strategia jest podstawą zarządzania strategicznego, dokumentem, dzięki któremu władze gminy mogą racjonalnie i efektywnie prowadzić działania zmierzające do zrównoważonego i długotrwałego rozwoju gminy. Zawiera kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych zsynchronizowanych z unijną perspektywą finansową na lata 2014-2020. Wejście w życie nowego okresu programowania UE na lata 2021-2027, powoduje konieczność aktualizacji jej zapisów.

Zadania przy sporządzeniu Strategii obejmą m.in.: prace diagnostyczne, analityczne, przygotowanie założeń, debatę publiczną, formułowanie zapisów projektu dokumentu Strategii, konsultacje społeczne i uzgodnienia, współpracę z partnerami społecznymi interesariuszami Strategii, redakcję dokumentu oraz uchwalenie Strategii przez Radę Gminy Powidz;

w sprawie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Powidz na 2023 rok – wnioskami z dnia 28.12.2022r. Powidzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. jako organizator wniósł o wyznaczenie kąpielisk na terenie Gminy Powidz w następujących lokalizacjach:

a) kąpielisko na Jeziorze Powidzkim przy O.W. „ŁAZIENKI” w Powidzu wzdłuż linii brzegowej na długości 40 m,
b) kąpielisko na Jeziorze Powidzkim przy polu namiotowym „Dzika Plaża” w Powidzu wzdłuż linii brzegowej na długości 50 m,
c) kąpielisko na Jeziorze Powidzkim „Przybrodzin Wojskowa” w Przybrodzinie wzdłuż linii brzegowej na długości 75 m.

Z uwagi  na problem z poziomem wody i stanem gruntu w obrębie dotychczasowego kąpieliska w Przybrodzinie (tzw. ,,plaża cywilna”) oraz po uzgodnieniu tematu z ratownikami WOPR i PGW Wody Polskie, stwierdzono brak możliwości na dzień dzisiejszy utworzenia tam kąpieliska, co determinuje konieczność wyznaczenia obszaru kąpieliska na tzw. ,,plaży wojskowej” w Przybrodzinie. Powyższe pozwoli zabezpieczyć bezpieczeństwo na obszarach wodnych w miejscowości turystycznej, jaką jest Przybrodzin. Kąpielisko przy polu namiotowym „Dzika Plaża” w Powidzu  czynne będzie w weekendy (czwartek – niedziela);

w sprawie przystąpienia  do sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego  terenu w miejscowości Powidz – podjęcie  uchwały  podyktowane  zostało  potrzebą  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania    przestrzennego  dla  terenu, na którym obowiązuje  miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  obejmujący  obszar  działki  o  nr  ewidencyjnym  388, arkusz  mapy 3  w  miejscowości  Powidz, uchwalonego  Uchwałą  nr  XIII/92/08  Rady  Gminy  Powidz  z  dnia  30  kwietnia  2008r. Przedmiotowy  teren  znajduje   się  w  kompleksie  działek  oznaczonych  symbolem  MU – tereny  o  dominującej  funkcji  zabudowy  mieszkaniowej  z  usługami (teren przy ul. Witkowskiej ze stacją paliw). Wnioskowana przez właściciela zmiana polegać będzie na zmianie pewnych parametrów zabudowy.

Ponadto na sesji przyjęto do wiadomości sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 roku.

Dodaj komentarz

Skip to content