Otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego z obszaru ekologii

Rodzaj:

a) organizacja imprez mających na celu wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy oraz promujących zrównoważony pod względem przyrodniczym rozwój Gminy,
b) realizacja inicjatyw służących utrzymaniu porządku, czystości i ochrony środowiska zwłaszcza na obszarach cennych przyrodniczo.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań objętych konkursem w budżecie Gminy Powidz na 2023 r.: 3150 zł

Limit kwot dla jednego projektu: 3150 zł

W konkursie każdy oferent może złożyć więcej niż jedną ofertę.

Cel zadania: ochrona czynna obszarów cennych przyrodniczo na terenie Gminy Powidz.

Rezultaty obligatoryjne realizacji zadania i wymagany poziom osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa):

– co najmniej jedna akcja ochronna (sprzątanie) lub nasadzenia co najmniej 10 drzew, lub 100 m2 łąki kwietnej na terenach, co do których Wnioskodawca uzyska zgodę właściciela na realizację przedsięwzięcia na okres co najmniej 5 lat (zgoda niezbędna przed podpisaniem umowy o udzieleniu dotacji)
– co najmniej jedna akcja edukacyjna  dot. obszarów cennych przyrodniczo dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych

Sposób monitorowania rezultatów / źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika: oświadczenia oferenta zawierające harmonogram realizacji przedsięwzięcia; ilość zorganizowanych wydarzeń, liczba uczestników oraz osoby odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia.

Okres realizacji: 1.05.2023 r.– 15.11.2023 r.

Oferta powinna być złożona i sporządzona wyłącznie w formie papierowej w Urzędzie Gminy Powidz ul. 29 Grudnia 24 62-430 Powidz w terminie: 27.04.2023 r. do g 15:00. W przypadku wysłania oferty pocztą lub kurierem o terminie decyduje data wpływu do Urzędu.

Szczegółowe zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Powidz na realizację zadań własnych gminy w 2023 roku określone zostały Zarządzeniem 308/22 Wójta Gminy Powidz z dnia 22 grudnia 2022 r. Oferent powinien zapoznać się z ww. zarządzeniem.

Kontakt: Urząd Gminy Powidz, biuro nr 8, tel.: 63 2776 273 wewn.14.

Zarządzenie Nr 336

Ogłoszenie Nr 4 o konkursie ofert na dotacje 2023r.

OFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-2023-doc

SPRAWOZDANIE-Z-WYKONANIA-ZADANIA-PUBLICZNEGO-2023

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji

 

Dodaj komentarz

Skip to content