XLVIII sesja Rady Gminy Powidz

12 maja 2023 r. (tj. piątek) o godz. 900 odbędzie się XLVIII sesja Rady Gminy Powidz. Sesja odbędzie się w Domu Kultury w Powidzu

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z  XLVII sesji Rady Gminy Powidz.
3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy  Powidz.
4. Podjęcie uchwał:

a) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz;
b) zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Powidz na 2023 rok;
c) w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Powidz;
d) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy ochronnej terenu zamkniętego stanowiącego kompleks wojskowy w Powidzu.

5. Informacja dotycząca przygotowania Gminy Powidz do sezonu letniego wraz ze sprawą zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zakończenie XLVIII sesji Rady Gminy Powidz.

Przewodniczący Rady Gminy Powidz
/ – /  Filip Muszyński

 Zachęcamy do śledzenia obrad na stronie www.powidz.pl

Dodaj komentarz

Skip to content