Relacja z XLVIII sesji Rady Gminy Powidz

zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz;

– zmieniającą uchwałę budżetową Gminy Powidz na 2023 rok – do budżetu m.in. wprowadzono nowe zadanie: Wymiana pompy głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Anastazewie. Zwiększono wkład własny przy zadaniu: Budowa infrastruktury turystyczno-sportowej w miejscowościach popegeerowskich na terenie Gminy Powidz (zadanie wsparte ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1 862 000 zł, dotyczące: budowy kompleksu do sportów plażowych w Przybrodzinie, 2 pomostów rekreacyjnych przy OW Łazienki w Powidzu oraz boiska do siatkówki plażowej w Charbinie).  Dochody i wydatki dostosowano do bieżącego wykonania;

– w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Powidz – zmiany w ustaleniach studium związane są z koniecznością dostosowania do rozwoju terenów wojskowych i konieczności dostosowania zapisów uwzględniających wojskowe tereny zamknięte, granicę strefy zagrożenia „OW”, strefy powierzchni ograniczających lotniska wojskowego. Ponadto w związku z kierunkami rozwoju Gminy oraz z uwagi na składane  wnioski,  zaistniała konieczność aktualizacji pozostałych  ustaleń studium dotyczących wybranych terenów na obszarze gminy. W trakcie trwania procedury planistycznej zawiadomiono w miejscowej prasie oraz przez obwieszczenie, a także na stronach BIP o podjęciu uchwały  o przystąpieniu do sporządzania studium. Pismem nr  GK-BUA.6727.160.2020  z dnia 8.09.2020 r.  zawiadomiono  instytucje   i organy właściwe do uzgadniania  i opiniowania projektu  studium.

Następnie projekt został  uzgodniony z Zarządem Województwa Wielkopolskiego zakresie jego zgodności  z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa – postanowienie 3 września 2021r., oraz z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie  – uzgodnienie z dnia 21.09.2021.

W następnych etapach projekt studium został zaopiniowany przez właściwe organy i instytucje.

W okresie od  1.02.2022r. do 22.02.2022r.  projekt studium został wyłożony do publicznego wglądu. Do projektu zmiany studium zostało złożonych 17 uwag. W związku z uwzględnieniem części uwag studium wyłożono ponownie do publicznego wglądu w okresie od dnia 9.05.2022 do 31.05.2022r. Wpłynęło 14 uwag do studium. W wyniku uwzględniania części uwag dokonano trzeciego wyłożenia do publicznego wglądu. Wyłożenie to odbyło się w dniach od 3.08.2022 do 24.08.2022r. Na tym etapie zostało złożonych 21 uwag. W związku z uwzględnieniem części z nich wprowadzono niezbędne korekty, i projekt studium przekazano do ponownego opiniowania i uzgadniania do właściwych instytucji.  Następnie odbyło się czwarte wyłożenie do publicznego wglądu, w okresie od 22.02.2023 do 15.03.2023r. Do projektu studium zostało złożonych 10 uwag, które zostały odrzucone.

W związku z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko została przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko. Projekt studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy ochronnej terenu zamkniętego stanowiącego kompleks wojskowy w Powidzu – do rozpoczęcia prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przystąpiono po podjęciu przez Radę Gminy  Uchwały   XXXVI/318/22  z dnia 31 marca  2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania terenu w miejscowości Powidz i Polanowo. Do sporządzenia planu przystąpiono w związku z wnioskiem złożonym przez Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego wskazującego na potrzebę uwzględnienia w planie strefy ochronnej wokół kompleksu wojskowego w Powidzu. Obszar planu obejmuję wojskowy teren zamknięty oraz tereny przyległe.

Powyższe działania wpisują się w treść zobowiązań sojuszniczych wynikających z Umowy z dnia 15 sierpnia 2020r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej.

Na obszarze planu nie stwierdzono występowania obiektów zabytkowych podlegających ochronie prawnej.

Dla działek o numerach ewidencyjnych 15/3, 15/4, 15/5, 49/1, 49/2, 49/3, 49/5 (przed podziałem), 49/7, 49/9, 49/22, 49/24, 49/31, 49/39, 49/40, 49/44,  49/53, 49/54, 13/1, 7/16, 7/11, 110/3, 110/2, 8/2 (przed podziałem), 8/8, 7/20, 13, 8, 110/5, 15/9, 110/1, 110/5, 1017/5, 374/14, 374/15, 374/16, 374/17, 374/18, 374/19, w obrębie Polanowo zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy z przeznaczeniem na lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Na podstawie sporządzonej „Prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy ochronnej terenu zamkniętego stanowiącego kompleks wojskowy w Powidzu” można przyjąć że realizacja ustaleń planu może mieć wpływ na zwiększenie budżetu gminy. Dodatkowe dochody mogą bowiem pochodzić od nowo wyznaczonych terenów zabudowy letniskowej, które są znacznie wyższe niż podatki pochodzące z tytułu opłaty od gruntów rolnych. W ustaleniach planu nie wyznaczono innych inwestycji które związane byłyby z koniecznością wykupu gruntów czy też realizacją dróg o charakterze publicznym.

        Wyznaczona w planie strefa ochronna wokół wojskowych terenów zamkniętych w Powidzu nie powinna przyczynić się również do istotnych ograniczeń w możliwości zagospodarowania i użytkowania terenów objętych planem, bowiem są to przede wszystkim tereny rolne i leśne.

Podczas sesji obecny był Wicestarosta Słupecki, który poinformował, że z dniem 23 kwietnia 2023 r. została zakończona inwestycja dotycząca rozbudowy drogi Powidz – Ługi. Obecnie odbywa się odbiór cząstkowy tej inwestycji. Kolejna inwestycja – obwodnica Powidza realizowana jest zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym. Przewidywany koniec zadania do 30 listopada 2023 roku. Wicestarosta poinformował także, że w przetargu na realizację zadania dot. przebudowy drogi Powidz – Ostrowo (odcinek Powidz – Przybrodzin) wpłynęło 6 ofert i najniższe kwoty pokazują, że rozstrzygnięcia powinny być tutaj pozytywne i Powiatowi wspólnie z Gminą Powidz powinno udać się zrealizować to zadanie w najbliższym czasie. Ponadto Wicestarosta wskazał, że rozpoczęto prace związane z opracowaniem programu funkcjonalno – użytkowego dot. łącznika do autostrady A2 – począwszy od Niezgody (zadanie powinno być wykonane do końca 2027 roku). Pan Wicestarosta odniósł się także do bieżącego funkcjonowania szpitala w Słupcy. Podpisano umowy z 6 lekarzami z Białorusi i jeśli prace rozpocznie 2 dodatkowych anestezjologów to zwiększona zostanie ilość i zakres operacji chirurgicznych. Tworzona jest także nowa poradnia chirurgiczna oraz poradnia psychiatryczna.

Podczas sesji przyjęto do wiadomości informację dotyczącą przygotowania Gminy Powidz do sezonu letniego.

Link do materiałów sesyjnych: https://gminapowidz.esesja.pl/posiedzenie/bcef9035-87a3-4

Link do sprawozdania z działalności międzysesyjnej Wójta: sprawozdanie-z-dzialalnosci-miedzysesyjnej-xlviii-sesja_2241171

Link do transmisji video: https://www.youtube.com/live/dhmeJIpvl6Y?feature=share

20230512_090343 20230512_090630 20230512_090651 20230512_090707 20230512_090724 20230512_090726 20230512_090808 20230512_090914 20230512_090929

 

Dodaj komentarz

Skip to content