XLIX sesja Rady Gminy Powidz

22 czerwca 2023 r. (tj. czwartek) o godz. 900 odbędzie się XLIX sesja Rady Gminy Powidz. Sesja odbędzie się w Domu Kultury w Powidzu

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Gminy Powidz.
3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Powidz.
4. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Powidz za 2022 rok, debata nad raportem oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy  Powidz wotum zaufania.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Powidz.
7. Podjęcie uchwał:

a) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz;
b) zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Powidz na 2023 rok;
c) w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Powidz;
d) w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy miejscowości oraz zmiany rodzaju miejscowości;
e) w sprawie rozpatrzenia wniosku o umożliwienie prowadzenia lekcji WF osobno dla dziewcząt  i chłopców;
f) w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie zadań (obowiązków) i naruszenie praworządności przez Wójta Gminy Powidz w załatwieniu sprawy – podziału nieruchomości;
g) w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie za 2022 rok.

8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie XLIX sesji Rady Gminy Powidz.

Przewodniczący Rady Gminy Powidz
/ – / Filip Muszyński

Zachęcamy do śledzenia obrad na stronie www.powidz.pl                                                                                   

Dodaj komentarz

Skip to content