Informacja dotycząca programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przysługuje rodzinom, jeżeli dochód tzw.netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1.200 zł (200% kryterium dochodowego) oraz występuje jeden z powodów do udzielenia pomocy społecznej  wymienionych w art. 7 ust. 2-15 ustawy o pomocy społecznej ( bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa, wielodzietność)

Własnoręcznie napisany i podpisany przez rodzica/opiekuna wniosek o pomoc w formie dożywiania dziecka w przedszkolu lub szkole należy złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Powidzu.

Do wniosku należy dołączyć:
– zaświadczenie potwierdzające dochody członków wspólnego gospodarstwa domowego i ich wysokość z miesiąca poprzedzającego datę złożenia wniosku – np. zaświadczenie od pracodawcy, decyzja o pobieraniu renty/emerytury (odpowiedni druk zaświadczenia dla pracodawcy do pobrana w GOPS)
– w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego, należy przedstawić zaświadczenie o wielkości gospodarstwa z Urzędu Gminy (ha przeliczeniowe)
– w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne należy dołączyć aktualne orzeczenie o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych lub w przypadku osób długotrwale chorych – zaświadczenie od lekarza
– aktualne odpisy wyroków sądowych, wysokość świadczeń alimentacyjnych
– osoby, które nie pracują, przedstawiają aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy (wyjątkiem są matki opiekujące się dzieckiem do 3 r.ż.)

W ciągu 14 dni roboczych od daty złożenia wniosku pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. W trakcie postępowania administracyjnego, w celu ustalenia sytuacji rodziny, pracownik socjalny może zażądać przedstawienia dodatkowych dokumentów oraz złożenia oświadczeń. W terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku wydana będzie decyzja przyznająca lub odmawiająca świadczenie. Posiłki dziecka będą finansowane nie wcześniej niż od dnia uprawomocnienia się decyzji przyznającej świadczenie, do tego czasu koszty posiłku pokrywa rodzic/opiekun prawny.

W razie pytań prosimy o kontakt w siedzibie GOPS Powidz, telefoniczny 63 24 90 009,  mailowy gopspowidz@wp.pl lub wiadomość prywatną przez stronę Facebook GOPS Powidz.

Dodaj komentarz

Skip to content