Relacja z LI sesji Rady Gminy Powidz

Dnia 19 października 2023 roku w sali Domu Kultury w Powidzu odbyła się LIsesja Rady Gminy Powidz.

Na sesji podjęto następujące uchwały:

1) zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupeckiemu – zgodnie z uchwałą pomoc finansową dla Powiatu Słupeckiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3040P na odcinku Powidz-Ostrowo”  podzielono na dwie części. Pierwsza część płatna będzie w roku 2023 w wysokości 130 000,00 zł,  a  druga część w roku 2024 w wysokości 3 316 607,65 zł. W tym roku będzie ogłoszony przez Powiat przetarg na roboty budowlane, które głównie toczyć się będą w 2024 r. Dotyczy odcinka od rynku w Powidzu do zjazdu na plażę wojskową w Przybrodzinie;

2) zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz;

3) zmieniającą uchwałę budżetową Gminy Powidz na 2023 rok – dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków w związku z dostosowaniem ich do planowanego wykonania. Po stronie dochodów wprowadzono środki w wysokości 63 520,00 zł z WFOŚiGW na realizację zdania pn. „Nasadzenia drzew w strefach buforowych nad Jeziorem Powidzkim w m. Powidz i m. Przybrodzin”.

Po stronie wydatkowej zabezpieczono środki m.in. na wkład własny na projekt związany z zakupem komputerów do świetlicy opiekuńczo-wychowawczej, które będą służyły w pracowni informatycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Powidzu. Na ten cel uzyskano wsparcie w kwocie 60 000 zł z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Po rozstrzygnięciu przetargu na montaż fotowoltaiki, wolne środki na efektywność energetyczną (140 000 zł) postanowiono przenieść na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku komunalnym – ośrodku zdrowia. Dokonano zmian w tegorocznym funduszu sołeckim w związku z uchwałami podjętymi na Zebraniach Wiejskich;

4) w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu – konieczność zaciągnięcia zobowiązania finansowego w postaci długoterminowego kredytu w kwocie do 4 773 578,91 zł wynika z konieczności pokrycia planowanego deficytu budżetu powstałego w związku z realizowanymi przez Gminę Powidz zadaniami inwestycyjnymi na łączną kwotę 54 219 968,51 zł;

5) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – w związku z inflacją w 2023 roku stawki podatków i opłat lokalnych ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (M. P. uległy podwyższeniu o ok. 15 %).

Rada Gminy Powidz uwzględniając propozycję Wójta uchwaliła, że stawki podatku od nieruchomości na rok 2024 w stosunku do roku poprzedniego wzrosną w większości przypadków o 10 % i nie przekraczają stawek maksymalnych. Ustalając ich wysokość uwzględniono wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, wzięto pod uwagę obciążenia finansowe podatników jak również zapewnienie budżetowi gminy zagwarantowanych ustawowo dochodów;

6) w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego o zmianę nazwy miejscowości oraz zmianę rodzaju miejscowości – postanowiono o wystąpieniu do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego z wnioskiem o:

1) zmianę rodzaju miejscowości Ługi stanowiącej część wsi Powidz, na Ługi – wieś;

2) zmianę rodzaju miejscowości Powidz-Osiedle stanowiącej część wsi Powidz, na Powidz-Osiedle – wieś;

3) zmianę rodzaju i nazwy miejscowości Dolina stanowiącej część wsi Powidz, na Osiedle Dolina – osiedle wsi Powidz.

Powyższe propozycje zostały poparte przez mieszkańców poszczególnych miejscowości na spotkaniu konsultacyjnym. Starosta Powiatu Słupeckiego pozytywnie ocenił zaproponowane zmiany.

W przypadku Ługów i Powidza – Osiedle w celu zachowania istniejącej już numeracji porządkowej budynków i uniknięcia ponoszenia przez mieszkańców kosztów związanych ze zmianą adresów, niezbędnym stało się dokonanie zmiany rodzaju miejscowości poprzez utworzenie wsi Ługi i wsi Powidz – Osiedle. Zmiana nie wywoła skutków finansowych po stronie gminy i mieszkańców. Nie wpłynie na zmianę wydanych i wydawanych dotychczas dokumentów urzędowych tj. dowodów osobistych, prawa jazdy, zaświadczeń, decyzji, czy zezwoleń, aktów sądowych i notarialnych.

W przypadku Doliny nastąpi zmiana nazwy miejscowości, co spowoduje zmianę danych adresowych (numeracja porządkowa nieruchomości nie ulegnie tu zmianie). Zmiana nazwy miejscowości spowoduje koszty przede wszystkim w zakresie zmian danych adresowych osób fizycznych oraz firm działających na tym terenie. Przyjęto następujące zasady rozkładu kosztów, które będą konsekwencją proponowanej zmiany:

1) wymiana dowodu osobistego i paszportu – bez ponoszenia kosztów przez mieszkańców. Od 1 marca 2015 r. zmiana nazwy miejscowości lub adresu nie powoduje konieczności wymiany dowodu osobistego, ani nie wpływa na konieczność wymiany paszportów, gdyż dokumenty te nie zawierają adresu właściciela,

2) zmiana danych meldunkowych dla mieszkańców będzie przeprowadzana z urzędu bez ponoszenia kosztów przez mieszkańców. Urząd poniesienie koszty korespondencji powiadamiającej o zmianie adresów;

3) wymiana nowego dowodu rejestracyjnego lub/i prawa jazdy – nieodpłatna. Rada Powiatu Słupeckiego uchwałą Nr XII/69/2015 z dnia 11 grudnia 2015 r. uchwaliła zwolnienie od uiszczania opłaty z tytułu wydania nowego dowodu rejestracyjnego lub/i prawa jazdy dla osób, które są zobowiązane ubiegać się o wydanie takich dokumentów z powodu zmiany stanu faktycznego w zakresie adresu właściciela pojazdu lub kierowcy, spowodowanego zmianami administracyjnymi,

4) zmiany w ewidencji gruntów i budynków będą przeprowadzane z urzędu bez ponoszenia kosztów przez mieszkańców,

5) wymiana tablic i znaków informacyjnych na drogach będzie przeprowadzona z urzędu i koszty tej wymiany poniesie zarządca drogi,

6) po stronie mieszkańców będzie dokonanie zmiany danych w takich instytucjach jak: urząd skarbowy, ZUS, poczta, banki, dostawcy energii, gazu, Internetu i inni usługodawcy związani z mieszkańcami umowami zawierającymi adres zamieszkania. Właściciele firm muszą z kolei dokonać zmian w CEIDG albo w KRS, również na własny koszt wymienić pieczątki, wizytówki, szyldy i druki firmowe itp. oraz np. ponieść opłaty związane z udzieleniem licencji na wykonanie krajowego transportu rzeczy lub osób.

O skutkach zmiany nazwy rodzaju i nazwy miejscowości Dolina stanowiącej część wsi Powidz, na Osiedle Dolina, każde z domostw zostanie powiadomione przez Urząd Gminy Powidz (możliwe daty wprowadzenia zmian to 1 stycznia 2024 roku lub 1 stycznia 2025 roku – zależy to od terminu rozpatrzenia wniosku przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji);

7) zmieniająca uchwałę w sprawie „Regulaminu wykonywania i finansowania programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Powidz w 2023 r.” – zmiana wprowadzona w uchwale wydłuża możliwość złożenia wniosku do dnia 6 listopada br. tak, aby jak najefektywniej wykorzystać posiadane środki finansowe. Termin zakończenia Zadania ustala się na dzień 15.11.2023 r.. Podjęcie uchwały wynika z pozyskania przez gminę dodatkowych środków na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu;

8) w sprawie przyjęcia Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Powidz na lata 2023-2037 – podstawę prawną opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe stanowi art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, zgodnie z którym wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt założeń. Sporządza się go dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata.

  • ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;
  • przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych;
  • możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w instalacjach odnawialnego źródła energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych;
  • możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu art.6 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej;
  • zakres współpracy z innymi gminami;

9) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Smolniki Powidzkie – podjęcie uchwały podyktowane zostało potrzebą sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze geodezyjnym 167/25, dla której obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Smolniki, uchwalony Uchwałą nr XXXI/192/13 Rady Gminy Powidz z dnia 29 maja 2013r. Plan będzie zatem stanowić zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (na wniosek osoby fizycznej, która pokryje koszty sporządzenia planu). W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Powidz – zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Powidz nr XLVIII/406/23 z dnia 12 maja 2023r. – przedmiotowy teren znajduje się w kompleksie działek oznaczonych symbolem ML – teren zabudowy letniskowej – rekreacji indywidualnej;

10) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Ostrowie – uchwałą nr VII/42/07 z dnia 29 czerwca 2007r. Rada Gminy Powidz wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Ostrowie, oznaczonych numerami geodezyjnymi 100/4, 100/5 i 100/6. Na przedmiotowe działki wielokrotnie ogłaszano przetargi, jednakże każdorazowo nie było na nie żadnego zainteresowania. Działki zlokalizowane są we wsi Ostrowo, w sąsiedztwie byłej szkoły podstawowej. Z uwagi na brak innych terenów gminnych możliwych do zagospodarowania przez mieszkańców wsi Ostrowo, postanowiono wycofać ze sprzedaży przedmiotowe działki. Podjęta uchwała stanowi wyraz woli mieszkańców wsi Ostrowo względem kształtowania przestrzeni na ich obszarze;

11) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Powidz – działka o nr 26 o pow. 0,2600 ha i działka nr 29 o pow. 0,0200 ha, położone są w sąsiedztwie Jeziora Powidzkiego. Działka nr ewid. 29 częściowo zajęta jest pod ścieżkę pieszo – rowerową z Powidza do Przybrodzina. Z kolei na terenie działki nr 26 realizowana jest obecnie inwestycja pn. „Budowa infrastruktury turystyczno – sportowej w miejscowościach popegeerowskich na terenie gminy Powidz”. Obszar sąsiadujący z działkami nr 26 i 29 oznaczony nr ewid. 816/6 (Jezioro Powidzkie) na podstawie umowy nr PO.RUM.51.2023.Ko z dnia 06.04.2023r. został przez PGW Wody Polskie w Warszawie RZGW w Poznaniu oddany Gminie Powidz w użyczenie. Teren został oddany w użyczenie z przeznaczeniem na ogólnodostępne cele społeczne, tj. związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem terenów przyległych do Jeziora Powidzkiego.

Z uwagi na powyższe, w celu zabezpieczenia przyszłych działań rozwojowych Gminy Powidz związanych z jeziorem jak i też w celu stałego zabezpieczenia utrzymania czystości i porządku, uzasadnionym jest nabycie w drodze darowizny prawa własności działek nr 26 i 29 położonych w Przybrodzinie, gmina Powidz.

12) w sprawie zatwierdzenia cennika na 2024 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20…. – odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie – zaopiniowano negatywnie proponowany przez Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi spółka z o.o. w Koninie, ul. Sulańska 13, cennik na rok 2024 za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20…- odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie;

13) w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi – podtrzymano stanowisko wyrażone w uchwale Nr XLIX/416/23 Rady Gminy Powidz z dnia 22 czerwca 2023 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie zadań (obowiązków) i naruszenie praworządności przez Wójta Gminy Powidz w załatwieniu sprawy – podziału nieruchomości.

Rada Gminy Powidz przyjęła do wiadomości:

  • Informację o  przygotowaniu Zespołu  Szkolno – Przedszkolnego w Powidzu do realizacji zadań w roku szkolnym 2023 /2024;
  • Informację dot. stanu realizacji inwestycji gminnych.

Podczas sesji Wicestarosta Powiatu Słupeckiego, radny powiatowy z Powidza – pan Czesław Dykszak przekazał Panu Wójtowi wyróżnienie za zajęcie V miejsca w ogólnokrajowym RankinguSukces Kadencji 2017–2023 PODSUMOWANIE” samorządowego pisma „Wspólnota” (o wyróżnieniu pisaliśmy tutaj: https://powidz.pl/2023/10/12/gmina-powidz-laureatem-rankingu-sukces-kadencji-2017-2022-podsumowanie-oraz-z-bardzo-wysokim-miejscem-w-rankingu-inwestycyjnym/ ).

Link do materiałów z sesji, w tym do sprawozdania z działalności międzysesyjnej Wójta: https://gminapowidz.esesja.pl/posiedzenie/e6091434-eb83-4

Link do transmisji sesji: https://youtu.be/mwmubrq0Pfc

Skip to content